Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pismo; utwór, dzieło; pisarstwo; napis;
art of writing - sztuka pisania;
writings - (Noun) utwory;
write - (Verb) pisać; wypisać; zapisać;
hand writing - pismo, charakter pisma;
in my own writing - moim własnym pismem;
put sth in writing - zapisać coś;
in writing - na piśmie;
good piece of writing - dobrze napisana praca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(act, process) pisanie

2.
(ability, art) pisanie
pisarstwo: reading and ~ pisanie i czytanie
the art of ~ sztuka pisania.
3.
(written words) pismo: in ~ na piśmie.
4.
(script, system of ~) pismo.
5.
(litera-ry composition) utwór
dzieło.
6.
(profession) pisarstwo.
7.
(style) praca pisemna: a good piece of ~ dobrze napisana praca.~ cpds ~-case n pl przybory do pisania
teczka z notatnikiem
~desk n biurko
~pad n papier listowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pisanie, pismo (coś napisanego), styl, język, charakter pisma, sztuka pisania

Nowoczesny słownik angielsko-polski

napis

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

pisemnie

pismo n

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pisanie n, pismo n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pismo
u-twór
dokument

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIŚMIENNICTWO

PISANIE KSIĄŻEK

PISMO

DZIEŁO LITERACKIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N pisanie
N pismo
N dzieła
N na piśmie
N Comp papier listowy

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of creating written works
"writing was a form of therapy for him"
"it was a matter of disputed authorship")
pisanie
synonim: authorship
synonim: composition
synonim: penning

2. (the work of a writer
anything expressed in letters of the alphabet (especially when considered from the point of view of style and effect)
"the writing in her novels is excellent"
"that editorial was a fine piece of writing")
pismo: : synonim: written material
synonim: piece of writing

3. ( (usually plural) the collected work of an author
"the idea occurs with increasing frequency in Hemingway's writings")
pisma: :

Słownik internautów

pisanie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. pisanie
napisanie
spisywanie
podpisanie

2. pismo

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pismo (dokument)
evidence (proof) in writing: dowód na piśmie
notice in writing: wypowiedzenie pisemne
voting in writing: głosowanie pisemne
writing preparatory to pleading: pismo przygotowawcze
to prepare in writing: spisać
to warn in writing: uprzedzać na piśmie

Słownik audio-video Montevideo

pismo, sztuka pisania, piśmiennictwo
proces zapisu
praca literacka, dzieło

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

biurko

dokument

pisarstwo

utwór

wpisywanie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

pisanie
~ a CV - na/pisanie CV
~ a covering letter - na/pisanie listu motywacyjnego
~, messy - pisanie bez ładu i składu

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pismo
~, literary - literatura wojskowa
~, mirror - pismo zwierciadlane
~ off - spisanie na straty
~, secret - pismo tajne

Słownik częstych błędów

Kiedy mówimy o książkach, utworach, które ktoś napisał, używamy rzeczownika writings, np. I enjoy Wilde's writings (Lubię pisarstwo Oscara Wilde'a). Kiedy zaś mamy na myśli czyjś styl pisania, używamy rzeczownika writing, np. She is admired mainly for the elegance of her writing (Podziwia się ją zwłaszcza za elegancję stylu). Writing oznacza również pismo, charakter pisma (podobnie jak handwriting) i jest rzeczownikiem niepoliczalnym, np. Hieroglyphic writing is a system that employs characters in the form of pictures (Pismo hieroglificzne to taki system, w którym stosuje się znaki w formie obrazków)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.
Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

statmt.org

It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.
To coraz bardziej niszcząca wolność wypowiedzi, treści pisanych, a nawet myśli.

statmt.org

I learned a lot in writing this report, through discussions with various people.
Pisząc to sprawozdanie, wiele się nauczyłam poprzez rozmowy z różnymi osobami.

statmt.org

in writing. - (PT) The merits of the scheme proposed in this report are clear.
Korzyści płynące z proponowanego w przedmiotowym sprawozdaniu programu są oczywiste.

statmt.org

in writing. - (PT) We support this report to which we contributed several proposals.
Popieramy sprawozdanie, które zawiera wiele zaproponowanych przez nas wniosków.

statmt.org

"Can you please ask your journalists and feature writers not to use American English in their articles? Whilst I appreciate that many are either American themselves, or have spent a long time in the USA, they are nevertheless writing for a British readership.

www.guardian.co.uk

Nor is writing simply an add-on, nor is it merely a matter of letters; it involves sound recognition and naming.

www.guardian.co.uk

Maybe this is because in 2004 he was dabbling as a journalist, while now he's on home turf - at the helm of the theatre company he co-founded in 1993, knocking a piece of new writing into dramatic shape, just as he has done for the best part of 40 years.

www.guardian.co.uk

At the time of writing I can see the following headlines.

www.guardian.co.uk

But I should be writing a story about the 31.
Ale powinienem napisać o 31. Byłeś tam.

How do you know my friends haven't been writing to me?
A ty skąd wiesz, że moi przyjaciele do mnie nie piszą?

They are things difficult to say and still more of writing.
Czasami trudno mówić o takich rzeczach, a nawet jeszcze ciężej pisać.

When I told her she started writing on the wall.
Kiedy jej powiedziałam, zaczęła pisać na ścianie.

I don't see what is wrong about writing the truth.
Nie widzę nic złego w napisaniu prawdy.

I think the fresh air will help with the writing.
Sądzę, że świeże powietrze pomoże mi w pisaniu.

Yeah, but I can see the writing on the wall.
Tak, ale widzę napis na ścianie.

They say sometimes just the act of writing is enough.
Właśnie mówiłam panu Sharifowi, że jego dusza jest nękana.

The guy in California is writing a book about your life.
W Kalifornii jest człowiek, który pisze książkę o twoim życiu.

You ever think about writing a book on office politics?
Zastanawiałeś się kiedyś nad napisaniem książki na temat polityki biura?

And a good place for you to do your writing.
Znajdzie pan tu dobre miejsce do pisania.

Why can't you just keep writing in the old house?
Czemu nie mogłeś pisać w starym domu?

How long have you been away writing your little book?
Jak długo cię nie ma z powodu pisania tej książeczki?

I need to know who's writing to her about me.
Muszę wiedzieć kto pisze do niej listy o mnie.

I know you are writing the part just for me.
Wiem, że piszesz tę część tylko dla mnie.

But writing about what you do each day doesn't take even a page.
Ale zapisanie tego, co każdego dnia co robisz, nie zajmuje nawet 1 strony.

Well, what if writing really isn't in his best interest?
A co jeśli pisanie nie jest w jego własnym interesie?

Perhaps that is the problem, the man writing the sign in 1953.
Być może to jest problem. Człowiek piszący komunikat utknął w 1953.

Sometimes it's interesting to see just how bad writing can be.
Czasami jest interesujące jak złe może być złe pisanie.

Nor would I have made a million by writing about it.
I nie zarobiłabym miliona, pisząc o tym książki.

How was I to tell you, by writing a letter?
Jak mogłem ci powiedzieć, pisząc list?

I'm just happy to get a chance to be around writing again.
Jestem po prostu szczęśliwy na myśl o byciu w pobliżu piszących ludzi.

I don't need any help to see the writing on the wall.
Nie potrzebuję żadnej pomocy, żeby zobaczyć napisy na ścianie.

I wanted to start writing it out in the country.
Powinienem ją zacząć pisać na wsi.

I understand what you are saying that writing comes from experience.
Rozumiem co miałeś na myśli mówiąc, że pisanie bierze się z doświadczenia.

So who the hell are you writing our business to?
Więc do kogo, do cholery, piszesz o naszych sprawach?

You want your son back, start writing, do the work.
Chcesz odzyskać syna, to zacznij pisać, pracuj nad sobą.

Give me in writing saying that I am not your son.
Daj mi napisane na papierze, że nie jestem Twoim synem!

Where do you find hope when your name isn't even worth writing down?
Gdzie szukasz nadziei? Gdy Twoje imię nie jest nawet warte wspomnienia?

In writing a story, it is the place where I begin.
Kiedy piszę historię to jest miejsce, w którymzaczynam.

Maybe you're getting back at me by writing about you being with someone else.
Może mścisz się na mnie, pisząc o sobie uprawiającej seks z kimś innym.

Maybe I should have been asking what you are writing to her.
Może powinienem był pytać się, co jej odpisujesz.

I can't help think you're writing your name for all them history books.
Nie myśl, że twoje nazwisko znajdzie się we wszystkich książkach historycznych.

I'm writing a play about something that happened to us.
Piszę sztukę o czymś, co nam się przytrafiło.

That would be like writing my name on your face.
To byłoby jak wypisanie mojego imienia na twojej twarzy.

Writing down what we already know to be read by nobody.
Zapisujemy wszystko to, co i tak wiemy, a nikt tego nie będzie czytał.

Get him to see that his writing is in everyone's best interest.
Daj mu do zrozumienia, że to, by pisał leży w waszym wspólnym interesie.

Why didn't you tell me she'd been writing all these years?
Dlaczego mi nie powiedziałeś, że pisała przez te wszystkie lata?

I've been writing it on and off for about a year now.
Pisałem ją z przerwami przez prawie rok.

I am writing to tell you the truth, before it is too late.
Piszę by opowiedzieć wam prawdę, zanim będzie za późno.

See, and those are the things that I should've been writing about.
Widzicie, i to są te wszystkie sprawy, o których powinnam była napisać.

And if I ask you to keep helping me with my writing?
A gdybym poprosił pana o pomoc w moim pisaniu?

Others, like me, we do better off writing for the funny people.
Innym, takim jak ja, lepiej wychodzi pisanie dla zabawnych ludzi.

There's some writing on a wall just down the road there.
Jest jakiś napis na ścianie, trochę dalej.

Just writing to say that I've got a new address.
Piszę tylko, by powiedzieć, że mam nowy adres.

You mean, he is writing it himself, with his own hand?
To znaczy... że sam go pisze? Jego własną ręką?

I used a piece that didn't have much writing on it!
Urwałam kawałek na którym dużo nie napisałaś!

All they in the newspaper writing about me is true.
Wszystko, co o mnie piszą w gazetach to prawda.

I make my living writing and, until recently, teaching literature.
Zarabiam pisaniem i do niedawna wykładaniem literatury.

But I need to stay in my writing studio tonight.
Ale muszę zatrzymać się dziś w moim studio.