Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pensy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C see penny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(lm od) penny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pensy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

@@penny

pens(też p) n Pensy Fitzroy handed her a plastic bag full of fifty pence coins (Fitzroy podał jej plastikową torebkę pełną monet 50-pensowych) - Sue Towsend (1992) Pensions will only go up by 75 pence (Emerytury podwyższone zostaną jedynie o 75 pensów) - BBC Online Archive (2002)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

zob. penny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. penny -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PENS

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cent

Słownik religii angielsko-polski

świętopietrze n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Are not five sparrows sold for two pence?
Izali pięciu wróblików nie sprzedają za dwa pieniążki?

Jesus Army

"The reality is uncertainty is the enemy of prosperity," pence said.

www.guardian.co.uk

DA: I mean, what are we to do with the NHS? How can you put a value in pounds, shillings and pence on an individual's life? There was a case with a bowel cancer drug - if you gave that drug, which costs several thousand pounds, it continued life for six weeks on.

www.guardian.co.uk

- Journey Time: 5 hours 10 mins; 46 pence each way.

www.guardian.co.uk

Saville's elaborate die-cut sleeve for early pressings of New Order's Blue Monday famously lost Factory a couple of pence on each copy sold, a story that Wilson never tired of telling.

www.guardian.co.uk

To start a boy at three and six pence a week.
Dawać chłopcu trzy szylingi i sześć pensów tygodniowo.

No. Three pence if you get me home for breakfast.
Dam ci trzy pensy, jeśli dowieziesz mnie do domu na śniadanie.

I used to charge my school friends six pence to watch me do this.
Musiałem w szkole zapłacić 6 pensów, żeby zobaczyć, jak to się robi.

The regulation has put about 15 pence on a dozen eggs.
Skutkiem rozporządzenia jest dodanie około 15 pensów do ceny tuzina jaj.

So, who can tell me how much two pence is worth in euros?
Ok. Więc, kto mi powie ile to 2 pensy w przeliczeniu na euro?

What to do with 5 pence in your pocket?
Co można zrobić mając 5 pensów w kieszeni?

The main detective was a tall guy with a short name like, uh, Pence.
Glowny detektyw to wysoki facet, z krotkim imieniem jak, uhm, Pence.

They wouldn't even give me fifty pence for it.
Nie chcieli mi nawet dać 50 pensów.

We lose five pence on every single one of these records that we sell.
Ja tak.. Tracimy pięć pensów na każdej płycie, którą sprzedajemy.

One pound, three shillings and ten pence a day.
Funta, trzy szylingi i dziesięć pensów dziennie.

Special today, ladies and gentlemen, mail to Pseudopolis reduced to three pence.
Tylko dzisiaj, panie i panowie, koszt wysyłki do Pseudopolis zostaje obniżony do trzech pensów.

Six pence a day in Pyramus, or nothing.
Sześć pensów dziennie za Pyramusa lub nic.

Where will I find twelve pence, in the name of Holy Mary?
W imię Najświętszej Maryi, a skąd ja wezmę dwanaście pensów?

You could get 50 pence for this.
Możesz dostać za to 50 pensów.

Marlowe, spot me a few pence, will you?
Marlowe, podrzuć mi kilka pensów.

There's 59 pence compensation for disagreeing with you.
Jest 59 pensów rekompensata dla nie zgadzania się z tobą.

Seven pence to the gentleman out there.
Pan z tyłu deklaruje siedem pensów.

Your 50 pence is on the fridge.
Twoje 50 pensów leży na lodówce.

I'm putting 25 pence in your pocket.
Wkładam ci 25 pensów do kieszeni.

There is nothing under ten pence.
Nie ma nic poniżej 10-ciu pensów.

Three shillings and six pence every week?
Trzy szylingi i sześć pensów tygodniowo?

We have unbeatable prices too... just on tael and four pence
Ceny mamy również niewygórowane, tylko jeden tael i cztery pensy.

I don't have six pence.
Ja nie mam 6 pensów.

You owe me 50 pence.
Jesteś mi winny 50 pensów.

What with, you cheeky thing? £71, five and four pence ha'penny, that's what with.
Za co, bezczelny gnojku? Za 71 funtów, 5 szylingów i 4 i pół pensa.

Two pound nine pence, please.
Dwa funty, dziewięć pensów, proszę.

Only five pence.
Tylko pięć pensów.

Sack of potpourri, five pence a sack.
Worek potpourri, pięć pensów za worek.

Irish Republic. Please insert 50 pence.
Republika Irlandii. - Proszę wrzucić 50 pensów.

One and nine pence, please, guv'nor.
Jeden i dziewięć pensów, szefie.

Twenty pence, please, sir.
Dwadzieścia pensów, proszę, sir.

Foreign operators pay nothing to use our roads but UK diesel duty is as much as 23 pence a litre higher, giving competitors a 15% advantage.
Zagraniczni operatorzy nie płacą nic za korzystanie z naszych dróg, ale brytyjska akcyza od oleju napędowego jest wyższa o 23 pensy na litrze, co daje konkurencji 15 % przewagę.

I saw in my country how easily we adapted from the old pounds, shillings and pence to the euro and cents, and also only in recent years from miles to kilometres in terms of travel and speed limits.
W swoim kraju widziałem jak łatwo przestawiliśmy się ze starych funtów, szylingów i pensów na euro i centy, a w ostatnich latach z mil na kilometry w obszarze transportu i ograniczeń prędkości.