Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) nałożyć karę;

(Noun) prawniczy kara, grzywna; cena; sport kara, rzut karny, strata punktów, punkty karne; finanse kara; sankcja karna;
death penalty - (Noun) prawniczy kara śmierci;
stiff penalty - surowa kara;
score a penalty - sport zdobyć bramkę z rzutu karnego;
penalty for delay - kara za zwłokę;
on penalty of - pod karą;
penalty box - (Noun) sport pole karne; ławka kar;
heavy penalty - ciężka kara;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U (lit, fig) kara, grzywna
on/under ~ of death pod karą śmierci
(sport) kara, strata punktów, punkty karne: ~ kick rzut karny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kara, sankcja karna, rzut karny (w piłce nożnej)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rzut karny

strata punktów

kara umowna

punkty karne

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n kara, grzywna penalty affecting property kara majątkowa penalty as imposed by the judge sędziowski wymiar kary penalty below the statutory minimum kara poniżej granicy ustawowego zagrożenia penalty clause klauzula dotycząca kar umownych penalty duty cło karne penalty fixed by the contract kara umownapenalty for breach of order kara porządkowa penalty for default kara za zwłokę penalty for delay kara za zwłokę penalty of admonition kara upomnienia penalty of arrest kara aresztu zastępczego penalty of correctional labour kara pracy poprawczej penalty of deprivation of civic rights kara pozbawienia praw publicznych penalty of detention kara pozbawienia wolności penalty of forfeiture of property kara konfiskaty mienia penalty of imprisonment kara pozbawienia wolności penalty of interdiction of exercising a profession zakaz wykonywania zawodu penalty of interdiction to drive motor vehicles zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych penalty of long-term confinement długoterminowa kara pozbawienia wolności penalty of milder kind kara łagodniejszego rodzaju penalty of serious reprimand kara nagany penalty stated in the sentence kara orzeczona act prohibited under penalty czyn zabroniony pod groźbą kary additional penalty kara dodatkowa administrative penalty kara administracyjna carrying out the penalty wykonanie kary civil penalty kara cywilna death penalty kara śmierci heavy penalty kara surowa imposition of a penalty nałożenie kary increased penalty kara zaostrzona indefinite penalty kara nieoznaczonaliabilty to penalty groźba kary liable to penalty podlegający karze maximum penalty górna granica kary on death penalty pod karą śmierci pecuniary penalty grzywna release from remaining penalty zwolnienie od reszty kary remission of a penalty darowanie kary severity of a penalty surowość kary social influence of penalty oddziaływanie społeczne kary statutory penalty wymiar ustawowy kary subject to penalty podlegający karze under penalty podlegający karze under penalty of pod karą voluntary submission to penalty dobrowolne poddanie się karze to carry out the penalty wykonać karęto convert penalty to custody zamienić karę na areszt to impose an adminitrative penalty on sb ukarać kogoś administracyjnie to inflict a penalty wymierzać karę to involve penalty pociągnąć za sobą karę to lose a right as a penalty utracić prawa tytułem kary to postpone a penalty odraczać karę to remit a penalty uwalniać od kary, darować karę

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

kara f

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

grzywna, kara

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

kara f, grzywna f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s prawn. ka-ra sądowa, grzywna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRZYWNA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kara
Adj karny

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of punishing)
karanie, wyciąganie konsekwencji
synonim: punishment
synonim: penalization
synonim: penalisation

2. (the act of punishing)
kara, rygor, sankcja, sprawiedliwość, wyrok: : synonim: punishment
synonim: penalization
synonim: penalisation

3. (the act of punishing)
penalizacja: : synonim: punishment
synonim: penalization
synonim: penalisation

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. penalties)] ] kara

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

kara~, dissuasive kara odstraszająca, kara zniechęcająca~, effective kara skuteczna~, financial kara finansowa~ for disposing of waste illegally kara za nielegalne usuwanie odpadów~ for disposing of waste without a waste management licence kara za usuwanie odpadów bez zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami~ for failure to comply with licence conditions kara za niedotrzymywanie warunków zezwolenia~ for non-compliant use kara za korzystanie niezgodne z przepisami~ for regulatory non-compliance kara za naruszanie przepisów~, increased kara podwyższona~, industrial hazardous waste disposal kara za (nielegalne) usuwanie (i unieszkodliwianie) niebezpiecznych odpadów przemysłowych~, non-compliance pr. kara z tytułu nie przestrzegania warunków~, pecuniary kara pieniężna~, severe kara surowa~, waste disposal kara za wyrzucanie odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

kara, karalność, karne sankcje
rygor (karność)
ukaranie
act prohibited under penalty: czyn zabroniony pod groźbą kary
additional penalty: kara dodatkowa
administrative penalty: kara administracyjna
application of penalties: stosowanie kar
carrying out the penalty: wykonanie kary
circumstance resulting in increase of penalty: okoliczność wpływająca na zaostrzenie kary
civil penalty: kara cywilna
concurrence of penalties: absorpcja kar
contractual penalty: kara umowna
death penalty: kara śmierci
heavy penalty: kara ciężka, kara surowa
imposition of a penalty: nałożenie kary
incommensurably mild/severe penalty: kara niewspółmiernie łagodna/surowa
increased penalty: kara zaostrzona
increase of penalty: zaostrzenie kary
indefinite penalty: kara nieoznaczona
interruption of execution of the penalty: przerwa w wykonywaniu kary
joinder of penalties: zbieg kar
liability to penalty: groźba kary
liable to penalty: podlegający karze
mandatory death penalty: ustawowa kara śmierci
maximum penalty: górna granica kary
minimum penalty: dolna granica kary
on penalty of death: pod karą śmierci
order to carry out a conditionally suspended penalty: zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej
pecuniary penalty: grzywna, kara grzywny, kara pieniężna
penalty affecting property: kara majątkowa
penalty as imposed by the judge: wymiar sędziowski, sędziowski wymiar kary
penalty below the statutory minimum: kara poniżej granicy ustawowego zagrożenia
penalty fixed by the contract: kara umowna
penalty for breach of order: kara porządkowa
penalty for default: kara za zwłokę
penalty of admonition: kara upomnienia
penalty of alternative arrest: kara aresztu zastępczego
penalty of arrest (detention) : kara aresztu
penalty of correctional labour: kara pracy poprawczej
penalty of deprivation of civic (civil) rights: kara pozbawienia praw publicznych
penalty of deprivation of liberty: kara pozbawienia wolności
penalty of deprivation of parental rights: kara pozbawienia praw rodzicielskich
penalty of an exceptional character: kara o wyjątkowym charakterze
penalty of forfeiture of property: kara konfiskaty mienia, kara przepadku rzeczy
penalty of imprisonment: kara pozbawienia wolności, kara więzienia
penalty of ban on exercising a profession: zakaz wykonywania zawodu
penalty of ban on holding specified posts: zakaz zajmowania określonych stanowisk
penalty of ban from driving motor vehicles: zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
penalty of long-term confinement: długoterminowa kara pozbawienia wolności
penalty of milder kind: kara łagodniejszego rodzaju
penalty of publication of the sentence in a specified manner: kara podania wyroku do publicznej wiadomości w szczególny sposób
penalty of restricted liability: kara ograniczonej odpowiedzialności
penalty of restricted liberty: kara ograniczonej wolności
penalty of serious reprimand: kara nagany
penalty provided for by regulations: kara regulaminowa
penalty stated in the sentence: kara orzeczona
postponement of a penalty: odroczenie wykonania kary
principal penalty: kara zasadnicza
progressive system of carrying out the penalty: system progresywny wykonania kary
quashing the penalty for breach of order and discipline: uchylenie kary porządkowej
reduction of a penalty: zmniejszenie kary
release from remaining penalty: zwolnienie od reszty kary
remission of a penalty: darowanie kary
severity of a penalty: surowość kary
shocking severity of penalty: rażąca surowość kary
social influence of penalty: oddziaływanie społeczne kary
statutory penalty: wymiar ustawowy kary
stipulated penalty: kara umowna, kara zastrzeżona
subject to penalty: podlegający karze
substitutive penalty: kara zastępcza
system of penalties: penalizacja
to bear penalty: ponieść karę
to be liable to penalty: podlegać karze
to carry out the penalty: wykonać karę
to convert penalty to custody: zmienić karę na areszt
to impose an administrative penalty on sb: ukarać kogoś administracyjnie
to impose a penalty: nałożyć karę
to inflict a penalty: wymierzać karę
to involve penalty: pociągnąć za sobą karę
to justify the death penalty: usprawiedliwiać karę śmierci
to lose a right as a penalty: utracić prawa tytułem kary
to postpone a penalty: odraczać karę
to remit a penalty: uwalniać od kary, darować karę
under penalty: podlegający karze
under penalty of: pod karą
voluntary submission to penalty: dobrowolne poddanie się karze

Słownik audio-video Montevideo

kara pieniężna
kara umowna
grzywna, kara

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

karny

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

kara

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. penalties -) pr. kara
~, additional - kara dodatkowa
~, arrest - kara aresztu
~, capital - kara śmierci
~, death - kara śmierci
~, detention - kara zatrzymania, kara aresztu
~, disciplinary - kara dyscyplinarna
~, excessive - kara nadmierna
~, fine - kara grzywny
~, flogging - kara chłosty
~ for breaking the oath - kara za złamanie przysięgi
~ of arrest - kara aresztu
~ of civic rights deprivation - kara pozbawienia praw publicznych
~, pecuniary - kara grzywny
~, regulation - kara regulaminowa
~, summary - kara doraźna, kara dyscyplinarna

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

ekon., pr. kara
~, deterrent - kara odstraszająca
~, dissuasive kara odstraszająca
~, effective kara skuteczna
~, financial kara finansowa
~, fine kara grzywny
~ for contravening regulations kara za naruszanie przepisów
~ for dumping rubbish kara za wyrzucanie śmieci
~ for failure to comply with permit conditions kara za niedotrzymanie warunków pozwolenia
~ for illegal discharge of sewage kara za nielegalne odprowadzanie ścieków
~ for non compliance kara za niedotrzymywanie warunków
~ for non compliant use kara za naruszanie przepisów, kara za korzystanie/użytkowanie z naruszeniem warunków
~ for pollution discharges kara za zrzut zanieczyszczeń
~ for wasting water kara za marnotrwawstwo wody
~, increased kara podwyższona
~, non compliance kara za niedotrzymywanie warunków
~, pecuniary kara grzywny, kara pieniężna
~, raised kara podwyższona
~, severe kara surowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You know that the European Union fights incessantly against the death penalty.
Wiedzą państwo, że Unia Europejska bez ustanku przeciwstawia się karze śmierci.

statmt.org

Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
Moralność, odstraszanie i sprawiedliwość są kluczowe w debacie o karze śmierci.

statmt.org

Is it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
Czy można zrezygnować z kar albo czy system kar jest systemem restrykcyjnym?

statmt.org

Penalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (

statmt.org

The eighth World day against the death penalty will be held on 10 October.
Ósmy Światowy Dzień Przeciw Karze Śmierci będzie obchodzony 10 października.

statmt.org

The fine imposed by the US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) is the largest penalty ever issued by the watchdog, although it is dwarfed by the billions that BP is set to pay out for the massive oil spill in the Gulf of Mexico.

www.guardian.co.uk

The penalty could be imposed next Friday and, with no further Premier League matches having been played, Liverpool would be bottom on minus three points, eight points behind the two clubs immediately above, Wolves and West Ham United, and nine points from safety.

www.guardian.co.uk

More than two-thirds of UN members, many of them Muslim nations, are refusing to sign a separate UN statement condemning human rights violations based on sexual orientation and gender identity, especially with regard to the application of the death penalty and extrajudicial, summary or arbitrary executions.

www.guardian.co.uk

The Observer has learned that civil servants have been told to stop working on the next edition of the FCO Annual Report on Human Rights, which highlights incidents of torture and oppression, monitors use of the death penalty and aims to expose the illegal arms trade.

www.guardian.co.uk

Or I can talk to the get the death penalty off the table.
Lub mogę porozmawiać z D.A... żeby zabrać karę śmierci ze stołu.

Or the death penalty and just get it over with?
Czy kara śmierci i będzie po sprawie?

You know,there's a reason your parents were never given the death penalty.
Wiesz, jest powód, dla którego twoi rodzice nie dostali kary śmierci.

But I have more penalty minutes than anyone else in the league.
Ale! Nikt w lidze nie ma więcej karnych pauz ode mnie

If the next 15 minutes no goal is then the penalty.
Jeśli nie jest celem w następnym piętnaście minut, Niech pióro.

It may be the only thing that will buy you off the death penalty.
Być może to będzie jedyna rzecz, dzięki której odkupisz swoją niewinność.

Doesn't mean we need to get rid of the death penalty.
Ale to nie oznacza, że musimy znieść karę śmierci, prawda?

And the penalty for those good men who could not stomach your law?
A co z karą dla wszystkich tych, którzy nie trawią twego prawa?

Where is the penalty on one side for not having been prepared to sit down?
Jeżeli brak chęci jednej ze stron nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, to jak zmusić ją do współpracy?

Now, the other night, you said you're opposed to the death penalty.
A teraz... Mówiłaś, że jesteś przeciwna karze śmierci.

We must also address the sensitive issue of the death penalty.
Musimy też zająć się delikatną sprawą, jaką jest kara śmierci.

The truth is that there are still over 40 countries in the world which exercise the death penalty.
Prawda jest taka, że na świecie jest nadal 40 krajów, które wykonują karę śmierci.

What has this man done to merit such a penalty?
Cóż uczynił ten człowiek, że zasłużył na taką karę?

I believe the penalty for striking an officer is death.
Jak pamiętam karą za atak na oficera jest śmierć.

I thought you seminary boys were against the death penalty.
Wydawało mi się, że chłopcy z seminarium są przeciwni karze śmierci.

Why did you take the penalty stroke at the last minute?
Dlaczego wziąłeś karny w ostatniej minucie?

You believe in the death penalty, but it's okay to kill animals for food?
Jesteście za karą śmierci, ale w porządku jest zabijać zwierzęta dla jedzenia?

Russia may have changed, but the penalty for terrorism is still death!
Kto miał kody? - Rosja się zmieniła, ale karą za terroryzm jest ciągle śmierć.

Hope you're got it sooner or later, before the death penalty.
Miałem nadzieję, że zrobisz to wcześniej lub później, ale przed wykonaniem mojej kary śmierci.

Don't they give the death penalty over there for drug trafficking?
Nie dają oni kary śmierci tam za handel narkotykami?

I've been stuck in the penalty box with you since yesterday.
Zostałem zatrzymany w polu karnym z Tobą od wczoraj.

One more reason for the death penalty as a deterrent.
Jeszcze jeden powód, aby kara śmierci odstraszała. Daj spokój!

To use a 20th-century term, she's in a penalty box.
Używając terminologii wiecznej, jest na ławce kar.

During this debate we have focused on the death penalty.
W trakcie tej debaty skupialiśmy się na karze śmierci.

There are now only 43 countries that impose the death penalty.
Obecnie kara śmierci stosowana jest już tylko w 43 krajach.

It's also our understanding that you oppose the death penalty.
Rozumiemy również, że jest pan przeciwnikiem kary śmierci.

These countries, too, have come to the realisation that the death penalty has no place in a democratic society.
Te kraje również uświadomiły sobie, że w demokratycznym społeczeństwie nie ma miejsca na karę śmierci.

We should not forget, however, that the global fight against the death penalty is a success story.
Nie powinniśmy jednak zapominać, że ogólnoświatowa walka przeciwko karze śmierci to pasmo sukcesów.

Simply put, the death penalty is the opposite of human dignity.
Mówiąc prosto, kara śmierci jest przeciwieństwem godności ludzkiej.

What will the new control and penalty measures consist of?
Jakie będą nowe środki kontroli i kary?

Judy has been quoted as being against the death penalty.
Cytowano już, że Judy jest przeciwna karze śmierci.

Do you realise that these crimes lead directly to the death penalty?
Czy wiesz że te zbrodnie prowadzą prosto do kary śmierci?

Deportation or the death penalty for those caught with arms.
Przywrócenie kary śmierci, dla przyłapanych z bronią.

But be aware, if you lose, You'll share the same penalty as the accused.
Wiedz jednak, że jeżeli przegrasz, poniesiesz taką samą karę jak oskarżony.

He'll do this if the agrees not to seek the death penalty.
Zrobi to, jeżeli prokurator zgodzi się nie dążyć do kary śmierci.

We have been able to welcome a number of recent positive developments in the fight against the death penalty.
Niedawno mieliśmy okazję przyjąć z zadowoleniem wiele pozytywnych wydarzeń związanych ze zwalczaniem kary śmierci.

At present, 43 countries worldwide still retain the death penalty.
Obecnie karę śmierci utrzymują 43 kraje na całym świecie.

I am disappointed that the 5% penalty has been removed.
Jestem rozczarowany, że skreślony został zapis dotyczący kary w wysokości 5 %.

We are fighting for the right to life and this is not compatible with the death penalty.
Walczymy o prawo do życia, a ono wyklucza karę śmierci.

Tollan law does not provide for a penalty of death.
Prawo Tollan nie przewiduje kary śmierci.

With an irreversible act such as the death penalty, that is not possible.
W przypadku aktu nieodwracalnego, takiego jak kara śmierci, jest to niemożliwe.

When I do this, the goalie is here, almost outside the penalty area.
Kiedy to zrobiłem, bramkarz był tutaj, praktycznie poza polem karnym.

Believe me, my father knows where I stand on the death penalty
Proszę. Uwierz mi, mój ojciec zna mój stosunek do kary śmierci.

Poles have stood against the death penalty on many occasions.
Polacy wielokrotnie sprzeciwiali się karze śmierci.

I wanted the death penalty but I didn't get it.
Chciałem kary śmierci, ale jej nie dostałem.

Well, whatever way one lives, there's a penalty, I suppose.
Cóż, jakkolwiek by się nie żyło, pewnie jest jakaś kara.

Who knows if there'il even be a death penalty then.
Kto wie, czy będzie z tego kara śmierci.

It was used as a kind of death penalty.
Służyło do wykonywania kary śmierci.

Do that in a game, we got a penalty.
Zrób tak w meczu, a dostaniemy karę.

This has led to positive results, in particular the follow-up resolution on the death penalty.
Przyniosło to pozytywne wyniki, zwłaszcza w postaci potwierdzającej rezolucji w sprawie kary śmierci.