Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) przepraszam, słucham, co proszę; o przepraszam; wypraszam sobie;

(Noun) prawniczy ułaskawienie, darowanie kary; przebaczenie; historia odpust, wybaczenie; religia odpuszczenie grzechów;
royal pardon - królewski akt łaski;
general pardon - amnestia, powszechny akt łaski, ułaskawienie;
grant sb a pardon - ułaskawić kogoś;
beg sb’s pardon - błagać kogoś o wybaczenie;
i beg your pardon - proszę wybaczyć, bardzo przepraszam; słucham;
ask sb’s pardon - prosić kogoś o wybaczenie;
ask sb’s pardon - prosić kogoś o wybaczenie;

(Verb) prawniczy ułaskawić; darować (winę), przebaczyć/przebaczać, wybaczyć/wybaczać;
pardon me for breathing - przepraszam, że żyję;
pardon me asking - przepraszam, że pytam, ale;
pardon me - słucham;
pardon me interrupting, but - przepraszam, że przerywam, ale;
pardon my curiosity - wybacz mi ciekawość;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(forgivness) wybaczenie
(apology): I beg your ~proszę wybaczyć
bardzo przepraszam
(request for repetition) słucham?
2.
(leg) ułaskawienie, darowanie kary: general ~amnestia.vt (forgive) przebaczać, wybaczać
(excuse) przepraszać: ~ me asking, but przepraszam, że pytam, ale
(legal) ułaskawiać, darowywać winę

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przebaczenie, puszczenie w niepamięć, wybaczenie
przebaczać, wybaczać, puszczać w niepamięć
słucham?, (co) proszę?, przepraszam
I beg your ~ ? słucham?, przepraszam
give sb a ~ uwolnić od winy
I (do) beg your ~ proszę mi wybaczyć
~ me proszę mi wybaczyć, przepraszam
~ me for proszę mi wybaczyć, że
if you will ~ the expression jeśli wybaczysz to określenie/słowo

Nowoczesny słownik angielsko-polski

łaska

odpuszczenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przebaczenie
rel. odpust
I beg your ~ przepraszam
vt przebaczać
~ me przepraszam

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'pArdnn Ułaskawienie I told Miller I was worried the pardon would hurt Ford politically (Obawiałem się, że [moje] ułaskawienie może politycznie zaszkodzić Fordowi) - Richard Nixon (1990) The new government promised to grant full pardon to all political prisoners (Nowy rząd obiecał ułaskawienie wszystkim więźniom politycznym) - Associated Press (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przebaczenie
prawn. ułaskawienie
rel. odpust
(I beg your) pardon - przepraszam
słucham?
vt przebaczać
prawn. ułaskawiać
am. pardon me - słucham?

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARDON

WYBACZENIE

UŁASKAWIENIE

DAROWANIE

AMNESTIA

ODPUST [KOŚC.]

PRZEBACZYĆ

DAROWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V wybaczać
N wybaczenie
N ,,Słucham?''
N ,,Przepraszam''

Wordnet angielsko-polski

(a warrant granting release from punishment for an offense)
amnestia, ułaskawienie
synonim: amnesty

Słownik internautów

ułaskawiać, wybaczać; ułaskawienie, uniewinnienie, wybaczenie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. odpust
przebaczanie
przebaczenie
ułaskawienie
wybaczenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

darowanie kary, amnestia, ułaskawienie, łaska
act of pardon: akt łaski
conditional pardon: amnestia warunkowa
general pardon: amnestia ogólna (połączona z zatarciem skazania), amnestia powszechna
of pardon: amnestyjny
pardon proceedings: postępowanie o ułaskawienie
partial pardon: amnestia częściowa
petition for pardon: podanie o ułaskawienie
power (right) of pardon: prawo łaski
right to grant pardon: prawo ułaskawienia
to ask for pardon: prosić o łaskę, prosić o ułaskawienie
to grant sb a pardon: ułaskawiać kogoś
to receive pardon: uzyskać prawo łaski

darować (przebaczać) , ułaskawiać
to pardon sb an offence: przebaczać komuś popełnienie przestępstwa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odpust

przebaczać

przepraszać

wybaczyć

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pr. ułaskawienie
~ of the condemned man - ułaskawienie skazańca

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And why dost thou not pardon my transgression, and take away mine iniquity?
Przecz nie odejmiesz przestępstwa mego, i nie przepuścisz nieprawości mojej?

Jesus Army

Mrs Isler Béguin said a few minutes ago that history will not pardon us if we do nothing.
Isler Béguin powiedziała, że historia nigdy nam nie wybaczy, jeśli nic nie zrobimy.

statmt.org

Mr Verheugen, if you pardon my saying so, you surely cannot be cross with Mr Sarkozy.
Panie Verheugen! Proszę wybaczyć moje słowa, ale nie może się pan złościć na pana Sarkozy'ego.

statmt.org

We have transgressed and have rebelled; thou hast not pardoned.
Myśmy wstąpili i staliśmy się odpornymi; przetoż ty nie odpuszczasz.

Jesus Army

(FR) Mr President, I beg your pardon, but I am undoubtedly the victim of a secret lobby.
(FR) Panie przewodniczący! Przepraszam bardzo, ale jestem bez wątpienia ofiarą tajemniczego lobby.

statmt.org

The leftist president said there would be "no pardon or forgiveness" for those involved and promised "a deep cleansing of the national police".

www.guardian.co.uk

Therefore we focus not on shame but on our sorrow for these sins - We ask their pardon, and the pardon of God for these terrible deeds done in our midst.

www.guardian.co.uk

Returning to Naples, Caravaggio was the victim of a possible attempt on his life, leaving him with the wounds Vinceti believes became infected and spurring him on to Tuscany were he hoped to obtain a pardon for the Rome murder.

www.guardian.co.uk

"This is what gets up my nose, if you'll pardon the expression.

www.guardian.co.uk

For these words alone, I was ready to pardon his crime.
Tylko za te słowa byłem gotów wybaczyć mu.

Pardon me, but do you see this paper in my hands?
Wybacz, ale widzisz ten papier w moich rękach?

If you will pardon me for saying so, we cannot allow this to happen.
Proszę mi wybaczyć, ale nie możemy na to pozwolić.

And the King is still willing to offer a general pardon?
A król wciąż oferuje ogólne ułaskawienie?

Pardon me, but is there a point to all this?
Słuchać , ale jest punkt do wszystkiego tego?

I know that Paul also it would pardon to you.
Wiem, że Paul też by ci przebaczył.

I want a presidential pardon for me and my brother.
Chcę prezydenckiego ułaskawienia dla siebie i dla brata.

Pardon me, the guard said I should speak to you.
Przepraszam. Strażnik powiedział by zwrócić się do ciebie.

Pardon me, if you're so able and rich, what are you doing here?
Przepraszam skoro jesteś taki bogaty, to co tu robisz?

This is a pardon for your son signed by the president.
To jest ułaskawienie podpisane przez prezydenta.

Pardon me, but I thought you said she was naked.
Wybacz, ale wydawało mi się że mówiłeś naga.

Pardon me, but are you saying that I'm not an expert in the field?
Przepraszam, ale mówisz, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie?

So pardon me if yours isn't the first face I want to see.
Więc wybacz, jeśli twoja twarz nie jest pierwszą, którą chciałbym zobaczyć.

I beg your pardon, one knows exactly what to think!
Ja dokładnie wiem, co o tym sądzić.

Get them by the nuts, if you pardon my French.
Wybacz mój język. Złap ich poprostu za jaja.

I have the authority to grant all of you a full pardon.
Mam władzę, by dać każdemu z was zwolnienie.

I wouldn't count on that pardon if you lose it.
Nie liczyłabym na zwolnienie, jeśli to zgubisz.

Pardon me, gentlemen, but I must get ready for my scene.
Panowie mi wybaczą... ale muszę być gotowa na moją scenę.

He was on the fast track to a full presidential pardon.
Był na dobrej drodze do pełnego ułaskawienia.

The King in his mercy has offered us a general pardon!
Król w swej łasce zaoferował nam ogólne ułaskawienie!

I might have done enough to earn a pardon this time. we'll see.
Może tym razem zrobiłam wystarczająco, żeby mnie ułaskawili. Zobaczymy.

I won't ask God to pardon you for the chicken leg.
Nie będę prosić Boga żeby Ci wybaczył to udko z kurczaka!

Through the ministry of the church, may God give you pardon and peace.
Przez wstawiennictwo kościoła, niech bóg da ci spokój i przebaczenie.

Well, pardon me for asking, but why is it so big?
Więc wybaczcie, że pytam, ale dlaczego są takie duże?

Begging your pardon, sir, but if you gave a man another chance.
Proszę o wybaczenie. Może, gdyby dał mi pan jeszcze jedną szansę.

Pardon me for asking, but how long have you had that cough?
Proszę wybaczyć, że pytam, ale od jak dawna ma pan ten kaszel?

If you will pardon me, I must introduce him to our vice minister.
Proszę mi wybaczyć, muszę przedstawić go naszemu vice ministrowi.

You want me to pardon this man's son, a convicted murder?
Chcesz, żebym ułaskawił syna tego człowieka, - który został skazany za morderstwo.

I beg your pardon. You must have me confused with someone else.
Bardzo przepraszam, ale musiał mnie pan pomylić z kimś innym.

I beg your pardon, sir, but do you know what he's talking about?
Proszę mi wybaczyć, ale pan wie, o czym on mówi?

Pardon my language, Colonel, but you have got some serious balls.
Proszę mi wybaczyć język Pułkowniku, ale masz jaja, żeby zrobić coś takiego.

I'm granting you a presidential pardon on this week's study hours.
Udzielam Ci prezydenckiego ułaskawienia na zajęcie na studiach w tym tygodniu.

I trust you will pardon this intrusion at so late an hour.
Ufam, że wybaczy mi pan to najście o tak późnej porze.

I didn't get a full pardon, I'm out on parole.
Nie zostałem całkowicie ułaskawiony, jestem na zwolnieniu warunkowym.

There's always the chance the president will pardon you.
Jest szansa, że prezydent Cię ułaskawi.

I cannot accept that we should pardon all the decisions made by the previous government in Ukraine.
Jest dla mnie nie do przyjęcia, byśmy mieli wybaczyć wszystkie decyzje podjęte przez poprzedni rząd na Ukrainie.

Nay, take my life and all - pardon not that.
Nie, weźcie wszystko, także moje życie,

We must, if you will pardon the phrase, make solidarity operational.
Musimy, proszę mi wybaczyć, zaprząc solidarność do działania.

A document will be delivered for your approval just like any pardon.
Dokument zostanie doręczony do twojej akceptacji jak każde inne ułaskawienia.

You may also affirm my general pardon to all the rebels.
Możesz również zatwierdzić moje ogólne ułaskawienie dla wszystkich rebeliantów.

Pardon me. Could you tell me who those people are behind that screen?
Przepraszam, czy możesz mi powiedzieć co za ludzie siedzą za tym parawanem?

The bailiff has prepared to pardon you. On one condition.
Zarządca jest gotów cię ułaskawić, ale pod jednym warunkiem.

For that, I want a full presidential pardon, third party certification, guaranteed in writing.
Ale za to chcę pełnego prezydenckiego uniewinnienia, potwierdzonego przez osobę trzecią, zagwarantowanego na piśmie.

You will offer what amounts to a full pardon.
Może mu pan zaoferować całkowite ułaskawienie.

Then God will pardon you after your head rolls.
Więc Bóg ci przebaczy... Po tym, jak zetnę ci głowę.

Pardon me, but I doubt you can handle her.
Dziękuję, ale nie sądzę, byś sobie z nią poradził.

If you have any regrets I can pardon him at once
Jeśli masz jakieś żale, mogę go natychmiast przeprosić.

Several thousand people petitioned the president to grant a pardon.
Ludzie złożyli kilka tysięcy petycji do prezydenta o ułaskawienie.

Madame will pardon me, the shadow over the left eye is not quite balanced.
Madame wybaczy mi. Cień na lewym oku nie jest równomierny.

Begging your pardon, sir, but there's really a lot to be said for leisure.
Proszę cię o wybaczenie sir, ale tam jest naprawdę dużo wolnego czasu na przemówienie.