Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pandemiczny; nagminny;

(Noun) medycyna pandemia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (med) pandemia.adj pandemiczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pandemiczny, nagminny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pandemia f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pandemia, pandemiczny

Wordnet angielsko-polski

(an epidemic that is geographically widespread
occurring throughout a region or even throughout the world)
pandemia

(epidemic over a wide geographical area
"a pandemic outbreak of malaria")
pandemiczny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pandemia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So instead of a hidden pandemic of bird flu, we find it and immediately contain it.
Więc zamiast ukrytej pandemii ptasiej grypy, od razu ją znajdujemy i zatrzymujemy.

TED

This clearly demonstrates that the WHO needs to revise its pandemic criteria.
Pokazuje to wyraźnie, że WHO musi zmienić obowiązujące kryteria dotyczące pandemii.

statmt.org

The work on the report on the A/H1N1 virus pandemic in 2009-2010 lasted nearly one year.
Blisko rok trwały prace nad raportem ws. pandemii wirusa A/H1N1 w latach 2009-2010.

statmt.org

We all know someone with the virus, that's why they call it a pandemic.
Wszyscy znamy kogoś z wirusem, dlatego nazywają to, pandemia.

Yeah, except this time being sloppy could cause a pandemic.
Tak, tylko tym razem niechlujność może wywołać pandemię.

Valley fever can be fatal and we can't risk a pandemic.
Gorączka dolinna może być śmiertelna i nie możemy ryzykować katastrofy.

Whatever agent caused the Vorlix is gone, but its effects were pandemic.
Obojętnie co agent zrobił, Vorlix minął, ale efektem tego była pandemia.

I may be wrong about the possible flu pandemic.
Mogę się mylić w odniesieniu do możliwej pandemii grypy.

If he'd been successful, this place would've been ground zero for a global pandemic.
Gdyby mu się udało, to miejsce byłoby punktem zerowym dla światowej pandemii.

Without new powers the Commission will be forced to look on helplessly in the event of a pandemic.
Bez nowych uprawnień Komisja będzie zmuszona przyglądać się bezradnie w razie wystąpienia pandemii.

Add on pandemic threat, you're in big trouble.
W razie pandemii oznacza to duże kłopoty.

And personally, I'm not ready to lie down and allow a worldwide pandemic.
I osobiście nie jestem gotów leżeć, czekać na śmierć i dopuścić do światowej epidemii.

I therefore support a review of response and prevention plans in the event of a pandemic risk.
W związku z tym popieram koncepcję przeglądu reakcji i planów zapobiegawczych na wypadek zagrożenia pandemią.

A global pandemic that started in South America.
Pandemia, która zaczęła sie w południowej Ameryce.

Spreading through the stock exchanges in the form of derivatives and swaps, the disease became a pandemic.
Choroba, rozprzestrzeniając się na giełdach papierów wartościowych w postaci produktów pochodnych i kontraktów swap, urosła do rozmiarów pandemii.

It is a scandal what happened with the declaration of the H1N1 influenza pandemic.
Ogłoszenie pandemii grypy H1N1 zakrawa na skandal.

It is therefore vital to have comparable, up-to-date information at Community level on protection against possible pandemic and widespread diseases.
Dlatego też istotne jest, aby mieć porównywalne i aktualne dane na szczeblu Wspólnoty, dotyczące ochrony przeciw pandemii i szerzącym się chorobom.

The EU already had in place independent capacity and expertise on pandemic influenza.
Unia Europejska dysponowała już niezależnymi potencjałem i wiedzą specjalistyczną w zakresie pandemii grypy.

They're creating their own global pandemic.
Tworzą swoją własną globalną pandemię.

Mothers in developing countries are at present faced with a pandemic with no access to basic health care, aspirin or a cup of drinking water.
Matki w krajach rozwijających się stoją obecnie w obliczu pandemii bez dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, aspiryny lub kubka wody pitnej.

I agree with you that we have to learn from this pandemic and also that we need to critically review our response.
Zgadzam się, że musimy wyciągnąć z tej sytuacji wnioski i w sposób krytyczny przyjrzeć się naszej reakcji.

Recent epidemics and pandemic threats have shown that no countries or regions are immune to health problems nor is it possible to guarantee this.
Ostatnie zagrożenia epidemiami i pandemiami pokazały, że żaden kraj ani region nie jest odporny na problemy zdrowotne, ani nie jest w stanie zagwarantować zdrowia.

We should therefore learn from that crisis so that we can deal with any future pandemic threats more effectively.
Powinniśmy w związku z tym wyciągnąć wnioski z tego kryzysu, tak abyśmy mogli skuteczniej radzić sobie z pandemiami w przyszłości.

This clearly demonstrates that the WHO needs to revise its pandemic criteria.
Pokazuje to wyraźnie, że WHO musi zmienić obowiązujące kryteria dotyczące pandemii.

The work on the report on the A/H1N1 virus pandemic in 2009-2010 lasted nearly one year.
Blisko rok trwały prace nad raportem ws. pandemii wirusa A/H1N1 w latach 2009-2010.

She said this in response to a question on the safety of adjuvants in the vaccine against the H1N1 pandemic.
Ta opinia została wyrażona w odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo adiuwantów w szczepionce przeciw pandemii N1H1.

Health professionals will need to be more involved in drawing up and implementing a strategy for preventing and combating a pandemic.
Pracownicy służby zdrowia będą musieli być bardziej zaangażowani w opracowywanie i wdrażanie strategii zapobiegania pandemii i jej zwalczania.

Naturally, good cooperation and joint procurement are advantageous in the event of a pandemic, helping to achieve price reductions.
Oczywiście na wypadek pandemii korzystna jest dobra współpraca i wspólne zaopatrzenie w szczepionki, gdyż pozwala to wynegocjować niższe ceny.

Pandemic bird flu -- early detection, early response. It isa litany.
Pandemia ptasiej grypy - wczesna reakcja, wczesne wykrycie.To litania.

The report is critical and indicates ways in which the EU can organise itself better in future with more joint action to prevent a pandemic.
Sprawozdanie zawiera krytyczną ocenę i sposoby umożliwiające UE lepsze zorganizowanie się w przyszłości, w tym podejmowanie wspólnych działań w celu zapobiegania pandemii.

Science is much better prepared to face this pandemic than it was four years ago, and this can be seen from the low number of deaths occurring.
Nauka jest na tę pandemię przygotowana znacznie lepiej niż cztery lata temu, co widać po niewielkiej liczbie przypadków śmiertelnych.

This text also calls on the WHO to include the criterion of severity in its definition of a pandemic.
W omawianym sprawozdaniu wezwano także WHO do uwzględnienia w definicji pandemii kryterium ciężkości zachorowań.

In June, the World Health Organization declared the firstglobal flu pandemic in 41 years.
W czerwcu, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pierwsząod 41 lat światową pandemię grypy.

This crisis is not a pandemic; it is the result of a gamble on one specific policy: the policy adopted by the European Commission.
Ten kryzys nie jest pandemią, to rezultat liczenia na jedną, konkretną politykę: politykę przyjętą przez Komisję Europejską.

The Community has taken action against the influenza A (H1N1) pandemic both internally and externally.
Wspólnota podjęła konkretne działania skierowane przeciwko pandemii grypy wywołanej wirusem A (H1N1) zarówno na własnym terytorium, jak i poza jego granicami.

It also urges the WHO to revise the definition of a pandemic, based on its geographical spread and severity.
Ponadto wezwano WHO do zmiany definicji pandemii w oparciu o kryterium zasięgu geograficznego i zjadliwości.

(FR) Mr President, are we prepared for coping with a pandemic in Europe?
(FR) Panie Przewodniczący! Czy jesteśmy przygotowani do radzenia sobie z pandemią w Europie?

Two months later, the World Health Organisation (WHO) declared an influenza pandemic.
Dwa miesiące później Światowa Organizacja handlu (WHO) ogłosiła pandemię grypy.

The call on the WHO to revise the definition of the criteria for raising a global pandemic alert;
wezwanie WHO do zmiany definicji kryterium dotyczącego ogłoszenia globalnego stanu pandemii;

Lastly, I should like to congratulate the Centre on its contribution to the measures to fight the H1N1 virus pandemic of 2009.
Wreszcie pragnę pogratulować Centrum jego wkładu w działania na rzecz zwalczania pandemii grypy H1N1 w 2009 roku.

The structure and provision of healthcare is a national matter, but in the case of an epidemic or a pandemic, we need to work together at European level.
Struktura i świadczenie opieki zdrowotnej należy do kompetencji krajowych, ale w przypadku epidemii lub pandemii musimy działać razem na szczeblu europejskim.

In the assessment of information on the medication recommended in the event of a health emergency, especially in pandemic situations;
oceny informacji dotyczących leków zalecanych na wypadek zagrożenia zdrowia, szczególnie w sytuacji pandemii;

Precisely for that reason, I believe that Europe's influenza pandemic prevention plans need to be reviewed in order to provide rapid, consistent and effective responses.
Dokładnie dlatego uważam, że należy przeprowadzić przegląd europejskich planów zapobiegawczych na wypadek pandemii, w celu zapewnienia szybkich, spójnych i skutecznych reakcji.

The definition of a pandemic itself must be revised so that it includes the concept of severity and does not just take account of geographical spread.
Należy zmienić samą definicję pandemii, tak aby uwzględniała kryterium ciężkości zachorowań, a nie tylko kryterium zasięgu geograficznego.

I welcome this report particularly because it provides for complete transparency in relation to the medicines used in the event of urgent medical intervention and a pandemic.
Przyjmuję to sprawozdanie ze szczególnym zadowoleniem, ponieważ przewiduje całkowitą przejrzystość w odniesieniu do leków stosowanych na wypadek nagłego zagrożenia zdrowia i pandemii.

In low-income countries the fact that testing is voluntary is a serious obstacle to combating the AIDS pandemic.
W państwach o niskim dochodzie fakt, że badania na obecność wirusa są dobrowolne, jest poważną przeszkodą w zwalczaniu pandemii AIDS.

I have taken the floor to support the interest raised by this issue, namely providing support to developing countries to prevent and combat the H1N1 influenza pandemic.
Pozwoliłem sobie zabrać głos, aby podtrzymać zainteresowanie, jakie wzbudza ta kwestia, a mianowicie pomoc krajom rozwijającym się w zapobieganiu i zwalczaniu pandemii grypy wywoływanej wirusem H1N1.

When a pandemic is announced as dangerous but turns out to be a storm in a teacup, then worryingly, future warnings will no longer be taken seriously.
Kiedy ogłoszenia dotyczące niebezpiecznej pandemii okazują się burzą w szklance wody, to niestety przyszłe ostrzeżenia nie będą już traktowane poważnie.

The WHO should revise its definition of a pandemic in order to take into account both the geographic extent and the virulence of the infection.
Z kolei WHO powinna zmienić swoją definicję pandemii w celu uwzględnienia w niej zarówno kryterium zasięgu geograficznego, jak i zjadliwości wirusa.

Threats such as pandemic influenza, malaria and tuberculosis are a health risk because of virus mutations, increasing resistance to antibiotics and weak health systems.
Zagrożenia takie jak pandemia grypy, malaria i gruźlica są zagrożeniem dla zdrowia z uwagi na mutację wirusów podnoszących odporność na antybiotyki oraz słabe systemy zdrowotne.

As Mrs Chan, Director-General of the World Health Organisation, says, the world has never been so well prepared for a pandemic.
Jak twierdzi pani Margaret Chan, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia, świat nigdy wcześniej nie był tak dobrze przygotowany na nadejście pandemii.

(HU) Mr President, during the 2009 influenza pandemic, EU Member States were the most prepared.
(HU) Panie Przewodniczący! Podczas pandemii grypy w 2009 roku państwa członkowskie były najlepiej przygotowane.

These reactions of society are not only testimony to a mistrust of authority, but they may also cause people to disregard a real threat of a pandemic in the future.
Wymieniane reakcje społeczeństwa nie tylko świadczą o braku zaufania do tak zwanych autorytetów, ale mogą być powodem lekceważenia rzeczywistego zagrożenia pandemią w przyszłości.