Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) obmyślić, obmyślać, (za)projektować, wynaleźć; prawniczy zapisać / zapisywać w testamencie;

(Noun) prawniczy zapis testamentowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obmyślać, wymyślać, koncypować, wynaleźć

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n przekazanie majątku testamentem, zapis, legatvt
1. przekazywać majątek testamentem
2. obmyślać
3. knućto devise a plot uknuć spisek to devise real property przekazywać majątek spadkowy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zapisywać testamentem własność nieruchomą

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt wymyślić, wynaleźć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAPIS

TESTAMENT: ZAPISAĆ TESTAMENTEM

KONCYPOWAĆ

INICJOWAĆ

ROZPLANOWAĆ

WYMYŚLAĆ

WYNALEŹĆ

OBMYŚLAĆ

KNUĆ

Słownik internautów

wymyślać, wynaleźć

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

przekazanie majątku testamentem, zapis (legat)
further devise: zapis dalszy

przekazać majątek testamentem
obmyślać, uknuć
to devise a plot: uknuć spisek
to devise real property: przekazać komuś majątek spadkowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

opracowywać

wymyślić

wynajdować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Yet this is also an opportunity to devise new solutions to the new problems.
Jednakże jest to także sposobność, aby obmyślić nowe rozwiązania na nowe problemy.

statmt.org

Devise not evil against thy neighbor, Seeing he dwelleth securely by thee.
Nie knuj złego przeciwko bliźniemu twemu, gdyż on z tobą dowiernie mieszka.

Jesus Army

We need to devise inspection mechanisms that will enable us to conduct impact studies.
Musimy stworzyć mechanizmy kontrolne, które umożliwią nam prowadzenie analiz wpływu.

statmt.org

We did not devise the strategy and competences: it was the Member States who did that.
Nie my wymyśliliśmy tę strategię i te kompetencje: dokonały tego państwa członkowskie.

statmt.org

This is why it is imperative for Europe to devise its own clear strategy in this area.
Dlatego też Europa musi koniecznie wypracować swoją jasną strategię w tej dziedzinie.

statmt.org

Montreal is a wonderful city for cycling, and as a tourist you can easily devise your own city tour on a Bixi public bike (the bikes that London has just imported for its city cycle scheme; bixi.

www.guardian.co.uk

In Blair's first term, Miliband was known as the social democrat in No 10, determined to devise a "red thread" that might run through New Labour policy.

www.guardian.co.uk

The essential "publicness" and universality of services cannot be compromised, but everything from the armed forces to the NHS will have to devise ingenious ways to do more with less.

www.guardian.co.uk

The schools secretary, Michael Gove, faced demands last night to devise an emergency "plan B" for schools hit by controversial spending cuts as he prepared for a Commons inquisition from MPs furious at the cancellation of building projects.

www.guardian.co.uk

It was the only way he could devise to set you free.
Tylko w ten sposób mógł uwolnić ciebie.

Maybe you should devise our next battle plan while you're about it.
Może ty powinnaś nam ułożyć plan na następną bitwę.

The touching thing about this plan is, you helped me devise it.
Wzruszające w tym planie jest to, że pomogłeś mi go wynaleźć.

Nonetheless, we can't assume they've been able to devise a plan this quickly.
Jednakże trudno uwierzyć by tak szybko opracowali plan takiej operacji.

We must devise an efficient neighbourhood policy worthy of the name.
Musimy stworzyć efektywną politykę sąsiedztwa, zasługującą na to miano.

These must be the main motives for us to devise a common energy policy as a matter of urgency.
Musi to być dla nas podstawową motywacja do pilnego opracowania wspólnej polityki energetycznej.

But I can devise a software firewall that will buy us more time.
Można zrobić zaporę, która da nam więcej czasu.

If I can devise a way to reach the tower...
Jeśli uda mi się wymyślić sposób, aby dotrzeć do wieży...

The gods could not devise a more perfect tongue.
Bogowie nie mogli wymyślić bardziej idealnego języka.

I'm sure he can devise a way to r emove these tags.
Jestem pewna, że zdoła wymyślić sposób na usunięcie tych danych.

Yet this is also an opportunity to devise new solutions to the new problems.
Jednakże jest to także sposobność, aby obmyślić nowe rozwiązania na nowe problemy.

In its ambition to become the most sustainable global economy it must devise a new energy vision for Europe.
W swej ambicji stania się najbardziej zrównoważoną globalną gospodarką musi ona wymyślić nową wizję energetyczną dla Europy.

I think there is a need to consolidate the financial situation and to devise measures to promote growth.
Dostrzegam bowiem potrzebę konsolidacji sytuacji finansowej i opracowania środków promujących wzrost.

Gavin, for example, has had to devise a unique system
No widzisz, kolego. Gavin, na przykład, była do stworzenia unikalnego systemu

It is necessary to devise and to identify a route that takes you, broadly speaking, down the middle.
Konieczne jest wypracowanie i zidentyfikowanie drogi, która - ogólnie mówiąc - doprowadzi nas do kompromisu.

You could have a devise on you that you don't know about.
Może na tobie jest jakieś urządzenie, o którym nie wiesz.

We need to devise inspection mechanisms that will enable us to conduct impact studies.
Musimy stworzyć mechanizmy kontrolne, które umożliwią nam prowadzenie analiz wpływu.

Member States are free to devise the size and composition of their respective fiscal stimulus.
Państwa członkowskie mogą według swego uznania określać wielkość i strukturę własnych odpowiednich bodźców fiskalnych.

It is imperative that we devise rules that make this possible.
Musimy opracować zasady, dzięki którym stanie się to możliwe.

Hoss and his colleagues used their own initiative to devise new ways of killing.
Höss i jego ekipa używali własnej inicjatywy, by opracować nowe sposoby zabijania.

You can't treat illness or devise treatments without imagination.
Bez wyobraźni nie uleczy się chorób i nie opracuje leczenia.

With it, we could devise a weapon to counteract this life-giving energy.
Mając urządzenie, moglibyśmy stworzyć broń przeciwdziałającą jego życiodajnej energii.

We do not need to devise a new approach as such; rather, we must close the gaps in the existing system.
Nie potrzebujemy opracowywać nowego podejścia jako takiego; musimy raczej wypełnić luki w istniejącym systemie.

This means we have to devise a strategy for sustainable growth and job creation that will be able to revitalise the Union.
Oznacza to, że musimy wynaleźć strategię zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, która będzie mogła ożywić Unię.

One thing that was different was to devise some nifty stunts.
Jedna rzecz, która była inna, to wymyślenie sprytnego tricku.

In this respect, the trial with joint sittings by two committees is a new attempt to devise something better.
W tym względzie wspólne posiedzenia dwóch komisji są koncepcją wprowadzoną tytułem próby w celu stworzenia lepszego rozwiązania.

We must also devise the right procedure in-house which will enable Parliament to do this adequately.
Musimy także opracować prawidłową procedurę wewnętrzną, która umożliwi Parlamentowi czynić to prawidłowo.

And if you devise something groundbreaking, I guarantee you an A in this course.
I jeśli wynajdziecie coś przełomowego, nagrodzę was oceną A z tego przedmiotu.

EU leaders should not devise standard rules which would only exacerbate further the situation of some countries and that of their population.
Przywódcy UE nie powinni wymyślać zasad standardowych, które jedynie dalej pogarszają sytuację niektórych państw i ich mieszkańców.

We cannot devise and approve well-meaning strategies without also providing the financial input for implementing them.
Nie możemy opracowywać i zatwierdzać pełnych najlepszych intencji strategii bez jednoczesnego przyznawania środków finansowych na ich realizację.

It has also helped devise tougher measures for preventing the export of electronic waste to developing countries.
Dzięki przeglądowi możliwe było także opracowanie bardziej rygorystycznych instrumentów na rzecz zapobiegania eksportowi odpadów elektronicznych do krajów rozwijających się.

They must devise fresh perspectives and give fresh impetus to the instruments of a democratic Europe.
Muszą znaleźć nowe perspektywy i nadać nową energię instrumentom demokratycznej Europy.

My lawyer can devise an installment plan.
Mój prawnik może opracować plan spłat.

I believe that this Report gives a realistic overview of the challenges facing us as we try to devise a suitable transport policy.
Uważam, że sprawozdanie to zawiera realistyczną analizę wyzwań, przed którymi stoimy, próbując opracować odpowiednią politykę transportową.

This is why it is imperative for Europe to devise its own clear strategy in this area.
Dlatego też Europa musi koniecznie wypracować swoją jasną strategię w tej dziedzinie.

This is the time to devise measures that will effectively solve the various problems that continue to affect the great majority of countries involved.
To dobry moment na opracowanie środków pozwalających skutecznie rozwiązać problemy, które nadal dotykają zdecydowaną większość przedmiotowych krajów.

There is an inherent conflict of interest if market participants devise internal credit risk assessments for their own regulatory capital requirements.
Jeśli uczestnicy rynku tworzą wewnętrzne oceny własnych regulacyjnych wymogów kapitałowych, to mamy do czynienia z nieuniknionym konfliktem interesów.

Parliament, the Commission and Council must collaborate with each other to devise a foolproof action plan.
Parlament, Komisja i Rada muszą ze sobą współpracować, aby opracować niezawodny plan działania.

We've got to devise something.
Muszę coś wymyślić.

This is the kind of attitude which we also need this year in order to devise and successfully implement measures to combat the financial crisis.
Właśnie takiego podejścia potrzebujemy również w tym roku, aby opracować i pomyślnie wdrożyć środki mające na celu zwalczanie kryzysu finansowego.

We did not devise the strategy and competences: it was the Member States who did that.
Nie my wymyśliliśmy tę strategię i te kompetencje: dokonały tego państwa członkowskie.

Its aim was to devise original and complex solutions for dealing with the wide-ranging problems affecting Roma communities.
Celem programu jest opracowanie nowych i kompleksowych rozwiązań dotyczących szerokiej gamy problemów, które dotykają społeczności romskie.

We need comparable and uniform data to enable us to devise an equitable and properly functioning agricultural policy.
Potrzebujemy porównywalnych i jednolitych danych, abyśmy mogli opracować sprawiedliwą i właściwie funkcjonującą politykę rolną.

Regarding hedge funds, we need to regulate them and to devise a form of taxation that penalises all short-term financial transactions.
Jeśli chodzi o fundusze hedgingowe musimy poddać je regulacji i zaplanować taki rodzaj opodatkowania, który uderzy we wszystkie krótkoterminowe transakcje finansowe.

They cooperate directly in order to devise rapid and pragmatic solutions to the problems submitted by citizens and businesses.
Współpracują one bezpośrednio w celu zapewnienia szybkich i pragmatycznych rozwiązań problemów zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorstwa.

I believe that in order to achieve efficient implementation, it is necessary to devise mechanisms for regular reporting, monitoring, evaluation and follow-up.
Uważam, że skuteczne wdrożenie strategii wymaga określenia mechanizmów regularnej sprawozdawczości, monitorowania, oceny i działań naprawczych.

Finally, it would seem appropriate to devise a system of joint public procurement of vaccines by Member States.
I wreszcie opracowanie systemu wspólnych przetargów na szczepionki dla państw członkowskich wydaje się stosowne.

The Member States must devise strategies for the marine environment in a number of stages for waters falling under their sovereignty.
Państwa członkowskie powinny podzielić strategie dla środowiska morskiego dotyczące wód podlegających ich władztwu na kilka etapów.

Every effort must be made to devise solutions that will be acceptable to small and medium-sized enterprises as well as to large ones.
Należy więc zadbać o rozwiązania przyjazne zarówno dla małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców.

It will be the High Representative's job to devise his own organisational plan which, in turn, will have to be examined by us.
Opracowanie konkretnego planu organizacyjnego, który następnie będzie musiał zostać przez nas przeanalizowany, będzie zadaniem wysokiego przedstawiciela.