Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Celsjusz; stopień Celsjusza;
celsius scale - (Noun) skala Celsjusza;
20 degrees celsius - (Noun) 20 stopni Celsjusza;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skala temperatur Celsjusza

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CELSJUSZ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is therefore imperative to adhere to the aim of limiting global warming to a maximum of two degrees Celsius above pre-industrial levels.
W związku z tym konieczne jest przyłączenie się do realizacji celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu maksymalnie 2°C w porównaniu z poziomem sprzed okresu uprzemysłowienia.

statmt.org

We also found the deepest vents known yet -- 5,000 meters -- the hottest vents at 407 degrees Celsius -- vents in the South Pacific and also in the Arctic where none had been found before.
Odkryliśmy również najgłębsze kominy - 5 km, najgorętsze - 407 °C, kominy w południowym Pacyfiku i Arktyce, dotąd nieznane.

TED

in writing. - (RO) The resolution on limiting climate changes to 2 degrees Celsius is an extremely important document for our future and, for this reason, I voted in favour of its adoption.
na piśmie. - (RO) Rezolucja w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C jest dokumentem niezwykle istotnym dla naszej przyszłości. Z tego powodu głosowałam za jej przyjęciem.

statmt.org

In other words, we must go beyond 2° Celsius.
Inaczej mówiąc, musimy wykroczyć poza cel w wysokości dwóch stopni Celsjusza.

We should not exceed the 2 degree Celsius mark.
Nie możemy wyjść poza limit 2 stopni Celsjusza.

Emissions must be restricted to the level required to keep global warming down to less than two degrees Celsius.
Konieczne jest zmniejszenie emisji do takiego poziomu, jaki jest niezbędny dla utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej dwóch stopni Celsjusza.

I particularly endorse the call by Parliament for an agreement which reflects the 2° Celsius objective.
Szczególnie mocno popieram wystosowane przez Parlament wezwanie do zawarcia porozumienia, służącego realizacji celu dwóch stopni Celsjusza.

There is broad consensus on the need for efforts to be made on a global scale in order to achieve the 2° Celsius target.
Istnieje szeroki konsensus w sprawie koniecznych wysiłków w skali światowej, aby osiągnąć cel w wysokości 2 stopni Celsjusza.

We should note that we have a target reduction of 2 degree Celsius and goals for funding without any explanation whatsoever.
Powinniśmy zauważyć, że przyjęliśmy cel 2 stopni Celsjusza i cele w zakresie finansowania bez jakiegokolwiek wyjaśnienia.

Temperature-22.2 Celsius. Sector 2 indicating desert terrain.
Sektor drugi, teren pustynny, roślinność skąpa, temperatura 39,4.

Cancún must signify a global, legally binding agreement, which will help maintain global warming below two degrees Celsius.
Spotkanie w Cancún musi oznaczać globalne, prawnie wiążące porozumienie, które pomoże utrzymać globalne ocieplenie na poziomie nieprzekraczającym dwóch stopni Celsjusza.

It is therefore imperative to adhere to the aim of limiting global warming to a maximum of two degrees Celsius above pre-industrial levels.
W związku z tym konieczne jest przyłączenie się do realizacji celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu maksymalnie 2°C w porównaniu z poziomem sprzed okresu uprzemysłowienia.

However, measures by the EU alone are not enough to ensure that global warming does not exceed two degrees Celsius.
Jednakże działania podejmowane wyłącznie przez UE nie wystarczą do zagwarantowania, by globalne ocieplenie nie przekroczyło dwóch stopni Celsjusza.

(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the only concrete result of the climate summit in Copenhagen was the limiting of global warming to two degrees Celsius.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jedynym konkretnym efektem kopenhaskiego szczytu klimatycznego było przyjęcie ograniczenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni Celsjusza.

The ultimate objective of the climate agreement is to keep global warming below 2 degrees Celsius, an objective that was endorsed at the last G8 summit and the Major Economies Forum.
Ostatecznym celem porozumienia klimatycznego jest ograniczenie globalnego ocieplenia do mniej niż 2 stopni Celsjusza, co jest celem zatwierdzonym na ostatnim posiedzeniu G-8 i forum największych gospodarek świata.

in writing. - (RO) The resolution on limiting climate changes to 2 degrees Celsius is an extremely important document for our future and, for this reason, I voted in favour of its adoption.
na piśmie. - (RO) Rezolucja w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C jest dokumentem niezwykle istotnym dla naszej przyszłości. Z tego powodu głosowałam za jej przyjęciem.

This agreement must meet three conditions: it must keep global warming to less than two degrees Celsius, it must encompass all nations and it must adapt future efforts to higher levels of ambition as new knowledge becomes available.
To porozumienie powinno spełniać trzy warunki: musi zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza, musi obejmować wszystkie narody i musi dostosować przyszłe wysiłki do wyższego poziomu ambicji wraz z pojawianiem się nowej wiedzy.

I voted in favour of the motion for a European Parliament resolution on limiting global climate change to 2 degrees Celsius - the way ahead for the Bali Conference on Climate Change and beyond (COP 13 and COP/MOP 3).
Głosowałam za projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C - przygotowania do konferencji klimatycznej w Bali i dalsze działania (COP 13 i COP/MOP 3).

The Presidency conclusions of the European Council of March this year stated that the European Union remained committed to playing a leading role and bringing about the global and comprehensive climate agreement in Copenhagen in December this year, designed to limit global warming to below 2° Celsius.
W konkluzjach Prezydencji z marcowego posiedzenia Rady Europejskiej stwierdzono, że Unia Europejska jest nadal zaangażowana w odgrywanie wiodącej roli i stworzenie w grudniu bieżącego roku, w Kopenhadze, globalnego i szczegółowego porozumienia klimatycznego, mającego ograniczyć ocieplenie globalne do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza.