Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) alfabet, abecadło;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C alfabet, abecadło

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

alfabet, abecadło

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s alfabet
phonetic ~ alfabet fonetyczny
international phonetic ~ (skr. IPA) międzynarodowy alfabet fonetyczny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n alfabet

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABC

ALFABET

ALFABETYCZNY ROZKŁAD JAZDY [KOLEJ.]

ABECADŁO

POCZĄTKI (NAUKI)

ELEMIENTARZ

Wordnet angielsko-polski

(a character set that includes letters and is used to write a language)
alfabet, abecadło

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

alfabet
pismo

Słownik religii angielsko-polski

pismo n

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

alfabet
~, flag - alfabet flagowy
~, Morse - alfabet Morse'a
~, phonetic - alfabet fonetyczny
~, telegraph - alfabet telegraficzny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

All knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
Cała wiedza na temat języka angielskiego i jego alfabetu została zapomniana.

TED

This option sorts items in your Documents List by title in alphabetical order.
Ta opcje powoduje posortowanie elementów na liście dokumentów w kolejności alfabetycznej.

Google

In this case, therefore, there is no discretion in the application of alphabetical order.
Nie ma więc w tym przypadku mowy o uznaniowym stosowaniu porządku alfabetycznego.

statmt.org

So this spider goes through the whole alphabet with identical adjectives and substantives.
Jeśli nie znacie więc któregoś z języków, automatycznie się go uczycie.

TED

EUROPA > Summaries of EU legislation > Alphabetical index
EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Glossary

europa.eu

" (These days, Collette's communications are mostly confined to nods of the head at an alphabet board).

www.guardian.co.uk

" Or as the book designer Alan Fletcher put it, "a typeface is an alphabet in a straitjacket".

www.guardian.co.uk

I have been awarded a grade so far down the alphabet I didn't even know it existed: M.

www.guardian.co.uk

As you can see, it's not the alphabet we learned at school.
Nie jest to alfabet, którego uczono nas w szkole.

Who knows the next letter in the alphabet after E?
Kto zna następną literę w alfabecie po E?

These symbols seem to make up some sort of alphabet.
Te symbole wydają się być jakimś rodzajem alfabetu.

All these sentences have every letter of the alphabet in them.
Wszystkie te zdania mają każdą literę alfabetu.

I've got names ready all through the alphabet, right up to Z.
Mam tu nazwiska dla całego alfabetu. Aż do Z.

Now, of course, I'm sure you've heard about the alphabet diet.
Jestem pewna, że słyszeliście o diecie alfabetycznej.

This is not the alphabet you learned in school.
Nie jest to alfabet, którego uczono nas w szkole.

I had a carpenter make an alphabet in wooden letters.
Mam zrobiony przez stolarza drewniany alfabet.

He took down my panties and wrote the alphabet with his tongue.
Zdjął ze mnie majteczki i wypisał mi tam językiem cały alfabet.

And that other guy and alphabet the day before. Thank you sir.
A ten drugi koleś, Alfabet. Dzień wcześniej. Dziękuję sir.

I solved the Alphabet case over an hour ago.
Rozwiązałem tę sprawę ponad godzinę temu.

A thousand recollections crowd on me in my own secret alphabet.
Tysiąc myśli tłoczy się w mojej głowie w mym własnym, tajnym alfabecie.

Everyone in the monastery learns the alphabet of these movements.
Wszyscy w klasztosze uczą się alfabetu tych pozycji.

He's promised me to do the alphabet fiirst and save God for later.
Obiecał mi, że zacznie od alfabetu, i zachowa Boga na później.

And he taught me some vocabulary and letters of the alphabet.
I nauczył mnie trochę słownictwa i litery alfabetu.

Omega being the last letter of the Greek alphabet.
Omega jest ostatnią literą greckiego alfabetu.

She's at some art installation in alphabet city.
Jest w jakiejś galerii w Alphabet City.

Not after your cousin who could belch the alphabet.
Nie po twoim kuzynie, który potrafił wybekać alfabet.

I'd use the basic American computer code for documents, and the Roman alphabet.
Użyłbym podstawowego kodu komputera i rzymskiego alfabetu.

Girls, can you recite the alphabet for us?
Dziewczynki, możecie dla nas wyrecytować alfabet?

There are 2,000 characters in the Chinese alphabet.
W alfabecie chińskim jest 2.000 znaków.

But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an l.
Ale w alfabecie łacińskim Jehowa zaczyna się na l.

Who wants to play the alphabet game?
Kto chce pograć w grę alfabetyczną?

Uh, transposition-- move each letter to the next one in the alphabet.
Transpozycja - Przesuń każdą literę... ...do następnej w alfabecie.

What, we skipped some letters in the alphabet?
Co, przeskoczyliśmy kilka liter w alfabecie?

Tell them you're teaching me the alphabet.
Powiedziałaś im, że uczysz mnie alfabetu.

I used the letters of every alphabet.
Użyłem liter ze wszystkich alfabetów.

Why is the alphabet in that order?
Dlaczego alfabet jest tak ułożony?

She'll teach me the alphabet and all.
Nauczy mnie alfabetu i w ogóle...

And you, Captain Bogomil, this Alphabet investigation was your baby.
A ty, Bogomil, to było twoje dochodzenie.

So this spider goes through the whole alphabet withidentical adjectives and substantives.
Ten pająk przemierza cały alfabet identycznychprzymiotników i rzeczowników.

My favorite letter of the alphabet.
Moja ulubiona litera alfabetu.

It's got the alphabet on it.
On ma na niej alfabet.

Allan Schweitzer marked with an alpha, first letter of the Greek alphabet.
Allen Schweitzer, oznaczony jako Alfa. Pierwsza litera greckiego alfabetu.

Did you learn the alphabet, sweetie?
Nauczyłeś się alfabetu, kochanie?

We think this guy hereis the Alphabet Killer.
Myślimy że ten facet to Alfabetowy Morderca..

And this spider spins a bilingual alphabet.
Ten pająk plecie alfabet dwujęzyczny.

Pufta's gang writes in the Latin alphabet!
Pufta's gang używa łacińskiego alfabetu!

It's called the flame alphabet.
To jest tak zwany Alfabet Płomienia.

I'il recite this alphabet, very slowly, letter by letter.
Wyrecytuję ten alfabet bardzo powoli, litera po literze.

Um, when did you know that the Alphabet Killer was Len Schaefer?
Kiedy dowiedzieliście się, że Alfabetyczny Morderca to Len Schaefer?

You're gonna hit the whole alphabet, Stu.
Będziesz przebojem całego alfabetu, Stoo.

Ancient Nordic alphabet.
Starożytny nordycki alfabet.

This book, using some... ancient alphabet.
Ta księga jest napisana jakimś... starożytnym alfabetem.

International Phonetic Alphabet.
Międzynarodowy alfabet fonetyczny.

seventh letter of the alphabet's G.
Siódma litera alfabetu to G.

The Divine Julius, The First Letter of the Alphabet,
Boski Juliusz, Pierwsza Litera Alfabetu,

I'm Henry Higgins, author of Higgins' Universal Alphabet.
Henry Higgins, autor Powszechnego aIfabetu.